Dane osobowe

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest na stronie www.swiatmowy.pl jest SPEECH Marta Ruminiecka z siedzibą w Mosinie, ul Władysława Komara 7, 62-050 Mosina NIP 777 294 19 18.

SPEECH Marta Ruminiecka przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach, SPEECH Marta Ruminiecka może wymagać dodatkowej weryfikacji przy zawieraniu umowy, w szczególności poprzez portal Facebook.

Ponadto, SPEECH Marta Ruminiecka przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu. Na tej podstawie prawnej SPEECH Marta Ruminiecka przetwarza dane osobowe.

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) SPEECH Marta Ruminiecka przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Użytkownik serwisu w trakcie umawiania wizyty przez serwis może zdecydować się na wypełnienie ankiety dotyczącej jego stanu zdrowia. Wyniki tej ankiety zostaną przekazane do logopedy Marta Ruminiecka, u którego użytkownik umawia wizytę. Przekazanie takich danych ma pomóc w przygotowaniu się do wizyty.

    Celem przetwarzania danych osobowych jest:

    świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,

    realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

    umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania terminu wizyty u logopedy, przekazanie wyników ankiety dotyczącej stanu zdrowia i zapewnienie użytkownikowi informacji na temat takiej wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji wizyty.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie SPEECH Marta Ruminiecka świadczenie usług.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty u logopedy oraz do przekazania wyników ankiety dotyczącej stanu zdrowia. Brak zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu wizyty logopedycznej.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadania pytań logopedzie. Brak zgody uniemożliwi zadanie pytania logopedzie.

Jaki zakres danych osobowych SPEECH Marta Ruminiecka może zbierać podczas umawiania wizyty?

Podczas umawiania wizyty SPEECH Marta Ruminiecka może zbierać następujące dane osobowe:

    imię i nazwisko,

    adres e-mail,

    numer telefonu,

    datę i rodzaj wizyty,

    dane o stanie zdrowia podane w trakcie wypełniania ewentualnej ankiety.

Czy SPEECH Marta Ruminiecka przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, lekarzom)?

Nie przekazuje.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe użytkownika takie jak imię lub nazwisko, pytanie zadane logopedzie nie będą widoczne. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia?

Tak. Każdy użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. SPEECH Marta Ruminiecka informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego SPEECH Marta Ruminiecka dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy SPEECH Marta Ruminiecka przetwarza dane osobowe użytkowników (pacjentów) w celach marketingowych?

Nie. SPEECH Marta Ruminiecka nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników będących pacjentami w celach marketingowych.

Czy SPEECH Marta Ruminiecka dokonuje profilowania?

Nie dokonuje profilowania.

Jak długo SPEECH Marta Ruminiecka będzie przechowywać moje dane osobowe?

SPEECH Marta Ruminiecka będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

    Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

    Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, , jeżeli SPEECH Marta Ruminiecka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o umówionych wizytach, wniesienie sprzeciwu od otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji po umówionej wizycie będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku SPEECH Marta Ruminiecka nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

    Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

    Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od SPEECH Marta Ruminiecka potwierdzenia, czy SPEECH Marta Ruminiecka przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, SPEECH Marta Ruminiecka może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

        Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

        uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

        uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez SPEECH Marta Ruminiecka.

    Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.

    Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez SPEECH Marta Ruminiecka są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

    Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

    Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

        cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,

        dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich SPEECH Marta Ruminiecka przetwarzał te dane osobowe,

        wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a SPEECH Marta Ruminiecka nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,

        dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

    Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym SPEECH Marta Ruminiecka może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na SPEECH Marta Ruminiecka (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

    Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

    Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności  www.swiatmowy.pl, które nie będą łączyło się z wykorzystaniem danych osobowych.

        Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

        gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas SPEECH Marta Ruminiecka ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,

        gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;

        gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

        gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje SPEECH Marta Ruminiecka, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

    Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

    Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył SPEECH Marta Ruminiecka. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby SPEECH Marta Ruminiecka przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób SPEECH Marta Ruminiecka zabezpiecza dane osobowe?

SPEECH Marta Ruminiecka dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

    regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,

    kontrolowanie dostępu do danych w SPEECH Marta Ruminiecka,

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

    przez formularz kontaktowy,

    za pośrednictwem e-maila: admin@swiatmowy.pl,

    korespondencyjnie na adres siedziby

    SPEECH Marta Ruminiecka.

    ul. Władysława Komara 7

    62-050 Mosina

Poniżej strony z regulaminem i polityką prywatności www.swiatmowy.pl SPEECH Marta Ruminiecka

- https://swiatmowy.pl/regulamin/

- https://swiatmowy.pl/polityka-prywatnosci/